Tarieven

Tarieven

Vergoedingen
Verloskundige zorg en kraamzorg zijn in het verplichte basispakket opgenomen. Dit betekent het dat je volledig verzekerd bent voor onze zorg. Dit geldt ook voor het Structureel Echoscopisch Onderzoek rond de 20 weken zwangerschap.

Onze praktijk heeft contracten met alle verzekeraars.  De zorg die wij verlenen wordt vergoed zoals in de polisvoorwaarden vermeld staat.

De combinatietest wordt m.i.v. 1-1-2015 niet meer vergoed in de basisverzekering, ook niet als je in de 18e week van je zwangerschap 36 jaar of ouder bent!!

Wij dienen de nota’s zoveel mogelijk direct in bij je zorgverzekeraar.

Ben je niet verzekerd, dan gelden onderstaande betalingsvoorwaarden:

Betalingsvoorwaarden vastgesteld door de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, statutair gevestigd te Utrecht; gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht op 21 juni 1996, onder nummer 165/1996.

Voor volledige of gedeeltelijke verloskundige hulp, verleend door een verloskundige of haar waarneemster, gelden de volgende voorwaarden:

Betalingstermijn
Betaling voor de verleende verloskundige hulp moet binnen 30 dagen na de factuurdatum geschieden door de cliënt aan de verloskundige bij wie zij onder controle is in verband met haar zwangerschap, zonder enige inhouding, verrekening of korting.

Rente
Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim gesteld. Vanaf de vervaldag van de rekening is de cliënt over het uitstaande bedrag tevens een maandelijkse rente verschuldigd van 1 %. Een gedeelte van een maand wordt als een volle maand gerekend.

Invorderingskosten
Indien de cliënt na sommatie met betaling in gebreke blijft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten die de verloskundige moet maken om volledige betaling te verkrijgen zonder nadere ingebrekestelling voor rekening van de cliënt. De invorderingskosten bedragen minimaal 15% van de vordering. Deze worden vermeerderd met de kosten verschuldigde BTW, voor zover de verloskundige deze niet kan verrekenen. Onder de invorderingskosten wordt onder meer verstaan: de kosten van juridische bijstand, inschakeling van een incassobureau, gerechtsdeurwaarder of advocaat.

Bewijs
Voor de bepaling van het bedrag dat de cliënt verschuldigd is, zijn de administratieve gegevens van de verloskundige doorslaggevend, tenzij de cliënt uitdrukkelijk bewijs van het tegendeel levert.

Geschillenregeling
Alle geschillen die voortvloeien uit een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de woonplaats van de debiteur. Indien het geschil tussen partijen niet tot de bevoegdheid van de kantonrechter behoort, is de verloskundige gerechtigd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter te Utrecht.

Nieuws

Ontdek wat er gebeurt binnen Verloskundigen de Vallei

Baby Loss Awareness Week

Elk jaar wordt er tijdens de Baby Loss Awareness Week, van 9 tot 15 oktober, internationaal aandacht gevraagd voor babysterfte. Om bewust stil te staan bij het verdriet wat er […]

Lees artikel

Landelijke Borstvoedingsweek

Deze week is het Landelijke Borstvoedingsweek De verklaring van de WHO en UNICEF over de voeding van baby’s en jonge kinderen vermeld dat borstvoeding grote gezondheidsvoordelen heeft voor zowel het […]

Lees artikel

spreekuur Renswoude

Ook in Renswoude kan je terecht voor ons spreekuur of inloopspreekuur. Elke dinsdagmiddag en om de week op de maandagavond houden we daar spreekuur bij de huisartsenpraktijk. Op die maandagavond […]

Lees artikel

Ben je zwanger, of wil je graag zwanger worden?
Wij staan je graag bij met advies!

Contact opnemen